Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Bu alanda sunduğumuz hizmetlerimiz muhasebe ve finans işlemlerinin organizasyonu,tüm kayıt
işlemlerinin gerçekleşmesi ve bu işlemlerle ilgili finansal raporların hazırlanması
sürecini içermektedir.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler:

Muhasebe ve Defter Tutma Hizmetleri
• Firmaların muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planı’na göre hazırlanması
• İlgili vergi kanunlarına göre muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması
• Bilanço kalemlerinin mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun teyit edilmesi
• Aylık BA-BS mutabakatlarının yapılması ve e-beyanname ile raporlanması
• Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve
firmaların Tek Düzen Hesap Planı’na uygun mali tablolarının hazırlanması
(bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.)
• Yasal defterlerin bastırılması, noter açılış ve kapanış onaylarının yapılması
• Hazineye veya ilgili bakanlıklara gönderilmesi gereken yıllık faaliyet raporlarının
hazırlanması

Muhasebe Denetimi
Muhasebeleri kendi çalışanları tarafından tutulan şirketlerin aylık muhasebe
işlemlerinin doğruluğunun kontrol edilmesi, dönem sonu işlemlerinin kontrolü,
beyannamelerin (geçici vergi, kurumlar vergisi, KDV, muhtasar ve damga vergisi)
kayıtlarla karşılaştırılarak doğruluğunun kontrolü

Beyanname Düzenleme Hizmetleri

• Vergi beyannamelerinin (KDV, muhtasar, geçici vergi, kurumlar vergisi,
damga vergisi, vs) vergi kanunlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi
• Vergi beyannamelerinin elektronik beyanının yapılması
• Beyannameler haricinde vergi dairesine verilmesi gereken diğer raporların
düzenlenmesi ve elektronik beyanının yapılması
(BA-BS, kesin mizan, TF bilgi formu – EK2, vs)